Zapytanie ofertowe. Usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych, ogólnodostępnych i korytarzy oraz terenu w obrębie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 grudnia 2023

Aktualizacja 18.12.2023 / Informacja o najkorzystniejszej ofercie

Zielona Góra, 06.12.2023 r.

DAG.222.50.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych, ogólnodostępnych i korytarzy oraz terenu w obrębie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i utrzymania czystości w i obrębie budynku archiwum, polegające na sprzątaniu wyznaczonych powierzchni i pomieszczeń biurowych, ogólnodostępnych, korytarzy i toalet o powierzchni łącznej ok. 754 [m2], przy czym dziennie od 475 do 624 [m2]. Wykaz pomieszczeń wraz z powierzchnią został przedstawiony w tabeli nr 2.
Zamówienie obejmuje następujący zakres:

1. W dni robocze od godz. 15:00 do godz. 18:00 lub jeśli zaistnieje potrzeba do godz. 21:00:

a) Odkurzanie, zamiatanie i mycie podłóg pomieszczeń ogólnodostępnych, socjalnych, korytarzy, klatki schodowej, wc, holu i wind zlokalizowanych w budynku o łącznej powierzchni 336,46 [m2] (tabela nr 2 „pomieszczenia ogólnodostępne”); wycieranie kurzu i zabrudzeń z powierzchni mebli, utrzymanie czystości w toaletach, w tym mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, luster, umywalek, drzwi, pojemników na mydło, papier itp., opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana worków foliowych, wynoszenie nieczystości do kontenerów na śmieci na zewnątrz budynku zgodnie z zasadami segregacji odpadów, uzupełnianie mydła, papieru toaletowego oraz ręczników papierowych w pojemnikach do tego przeznaczonych – codziennie;

b) odkurzanie, zamiatanie i mycie podłóg pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku odpowiednio do danej powierzchni (parkiet, płytki PCV), wycieranie kurzu i
zabrudzeń z mebli, parapetów i innych powierzchni użytkowych (powierzchnie i pomieszczenia zostały określone w tabeli nr 2 – „pomieszczenia biurowe”) – według harmonogramu (tabela nr 1):
Tabela nr 1. Harmonogram sprzątania pomieszczeń biurowych

Dzień tygodnia Obszar sprzątania Powierzchnia
[m2]
Poniedziałek Pomieszczenia biurowe na II piętrze budynku 138,09
Wtorek Pomieszczenia na I piętrze budynku i parterze 279,27
Środa Pomieszczenia na II piętrze budynku 138,09
Czwartek Pomieszczenia na I piętrze budynku i parterze 279,27
Piątek Pomieszczenia na II piętrze budynku i parterze 286,84

c) odkurzanie mebli tapicerowanych i wykładzin, a w przypadku zabrudzeń czyszczenie ich – w razie potrzeby;
d) mycie przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach tj. biurek, szafek, lamp biurowych, wyłączników, koszy na śmieci, parapetów okiennych, drzwi itp. środkami myjąco-konserwującymi – w razie potrzeby;
e) opróżnianie niszczarek i wynoszenie zawartości do kontenerów na śmieci na zewnątrz budynku – w razie potrzeby.

2. Codziennie w dni robocze prawidłowe i zgodne z przyjętą procedurą sprawdzenie zamknięcia wszystkich okien w budynku, opuszczenia budynku przez pracowników i inne osoby, zgaszenie świateł i zamknięcie budynku najwcześniej o godz. 18:00, najpóźniej o godz. 21:00 wraz z prawidłowym zazbrojeniem budynku poprzez załączenie alarmu.

3. Okresowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, korytarzy i terenu w obrębie budynku:
a) mycie szklanych drzwi wejściowych do budynku oraz ościeżnic – dwa razy w roku;
b) mycie kaloryferów – raz w roku;
c) czyszczenie i odkażanie aparatów telefonicznych, poręczy na klatkach schodowych, klamek do drzwi oraz wewnętrznych szklanych drzwi antypanicznych - raz w tygodniu;
d) utrzymanie czystości i plewienie klombów oraz terenu należącego do Archiwum w obrębie budynku (klomby przy wejściu do budynku o powierzchni łącznej ok. 16 [m2], klomb przy części zachodniej ok. 8 [m2] oraz opaska dookoła budynku) – raz w miesiącu;
e) sprzątanie dodatkowej powierzchni pomieszczeń ok. 200 [m2] z uwzględnieniem czynności z pkt 1 przez 20 dni w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób, który nie będzie zakłócał normalnego funkcjonowania pracy Zamawiającego (godziny świadczenia usług od 15:00 do 18:00 lub jeśli zaistnieje potrzeba do godz. 21:00, przy czym budynek może zostać zamknięty najwcześniej o godz. 18:00).

Wykonawca w pełni odpowiada za organizację usługi.

Tabela nr 2. Wykaz pomieszczeń.

Pomieszczenia biurowe (parter)
nr pomieszczenia Powierzchnia [m2]
115 7,02
126 8,15
127 9,72
123 36,87
124 22
113 64,99
Łącznie: 148,75
Pomieszczenia biurowe (I piętro)
Pomieszczenia biurowe (I piętro)
202 8,39
204 17,83
206 16,96
207 19,17
208 16,53
209 16,88
210 11,83
211 10,92
212 12,01
Łącznie: 130,52
Pomieszczenia biurowe (II piętro)
304 12,05
305 24,14
306 22,29
307 21,32
308 24,84
309 11,01
313 10,22
314 12,22
Łącznie: 138,09
Pomieszczenia ogólnodostępne (parter)
korytarz i hol 61,53
wiatrołap 6,14
klatka schodowa +windy 32,17
wc damskie 5,16
wc męskie 7,37
Łącznie: 112,37
Pomieszczenia ogólnodostępne (I piętro)
203 22,43
korytarz 56,78
wc damskie 6,74
wc męskie 6,7
klatka schodowa+windy 33,65
Łącznie: 126,30
Pomieszczenia ogólnodostępne (II piętro)
korytarz 50,73
klatka schodowa+windy 35,77
wc damskie 4,59
wc męskie 6,7
Łącznie: 97,79
RAZEM: 753,82

2. Tryb udzielenia zamówienia
1) Zapytanie ofertowe – do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
4) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na realizację tego zamówienia, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
6) W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia z Oferentami negocjacji dotyczących treści złożonych ofert. Jeśli w wyniku negocjacji złożona oferta nie będzie aktualna Oferent w  określonym w negocjacjach terminie złoży ofertę ostateczną (zmienioną).

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia 03.01.2024 r., umowa na czas 6 miesięcy z możliwością przedłużenia okresu zawartej umowy aneksem na żądanie Zamawiającego.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena 100%

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty opatrzone podpisem:
1) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do oferty.
2) Zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 2 do oferty
3) Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w ofercie:
1) Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jakie wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia, wskazując całkowitą cenę brutto za jeden miesiąc świadczenia usług,  będącą ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy.
2) Oferta powinna zawierać wszystkie koszty brutto, które będą wiązały się z realizacją przedmiotowego zamówienia.
3) Cena brutto oferty powinna uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na sposób realizacji zamówienia.
4) Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
5) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
6) Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
7) W formularzu ofertowym należy podać cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, oddzielnie dla poszczególnych zakresów dla których zastosowanie mają różne stawki VAT.
8) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
9) Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu oferty nie powinny być cenami wyższymi od cen określonych w aktualnie obowiązującym cenniku sprzedawcy.
10) Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za jeden miesiąc świadczenia usługi.
11) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.
12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany cen w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie.
13) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2023 r. do godz. 10:00
2) Dopuszcza się złożenie oferty:
a) w formie pisemnej na adres: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a (decyduje data i godzina wpływu do urzędu),
b) w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf/skan) na adres email: sekretariat@archiwum.zgora.pl, bądź za pośrednictwem EPUAP: /7r62b9uvkt/SkrytkaESP (decyduje data i godzina wpływu do urzędu).

8. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć w formie skanu.
2) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką w formie pisemnej.
3) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, iż zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do Reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru bądź na podstawie pełnomocnictwa.
5) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w ust. 8 pkt 4. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
7) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
8) Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.).
9) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

9. Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:
1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.12.2023 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego.
2) Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert Zamawiający poda do wiadomości publicznej informację o Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę za pośrednictwem umieszczenia informacji na
stronie: www.archiwum.zgora.pl
10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
p. Marcin Topczak, nr tel. 68 329 98 01 wew. 210 e-mail: m.topczak@archiwum.zgora.pl

11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w pełni akceptuje zakres i przedmiot zamówienia, co potwierdza podpisem na dokumentach ofertowych.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ponadto warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania.
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e) przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
3) Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu.
4) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 PZP oraz nie są umieszczeni na listach i nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

12. Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1) W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
2) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825 z późn. zm.).
3) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-12-07
Data publikacji:2023-12-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Wiśniewski
Liczba odwiedzin:506