Zapytanie ofertowe. Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 maja 2022

Aktualizacja 28 czerwca 2022 / DAK.222.13.2022 - informacja

DAK.222.13.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a w szacunkowej ilości 11,00 MWh* miesięcznie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.
Miejsce poboru energii elektrycznej: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a - stacja transformatorowa So-261. Punkt poboru jest dostosowany do warunków TPA.
Warunki techniczne:

Rodzaj przyłącza:

Przyłącze kablowe o napięciu 15 kV.

Miejsce przyłączenia:

Złącze kablowe 15kV RSN 2852 nr 2 „Wojska Polskiego 69”

Miejsce dostarczenia i granica własności                   (eksploatacji):

Zaciski prądowe głowicy kablowej w złączu kablowym 15kV RSN 2852 nr 2 „Wojska Polskiego 69”, w kierunku stacji transformatorowej Odbiorcy. 

Moc umowna:

 52 kW

Prognozowane miesięczne zużycie energii:

 

11,00 MWh

Grupa taryfowa:

B 21

Napięcie zasilania:

230 / 400 V

Grupa przyłączeniowa:

III

Układ pomiarowo-rozliczeniowy:

Miejsce zainstalowania układu pomiarowego:                                                Stacja transformatorowa So-261

Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na poziomie napięcia 15kV.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z:

podstawowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, którego elementami są:

a)      przekładniki prądowe o przekładni 10/5 A/A , stanowiące własność Odbiorcy

b)      przekładniki napięciowe o przekładni 15: /0,1: kV/kV, stanowiące własność Odbiorcy

c)      elektroniczny wielotaryfowy licznik energii czynnej pobranej z sieci OSD i biernej pobranej/oddanej z/do sieci OSD, stanowiący własność Odbiorcy.       

d)     układ synchronizacji czasu, zasilania awaryjnego i transmisji danych pomiarowych, stanowiące własność Odbiorcy

*Prognozowane miesięczne zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.

Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej zawarte w Formularzu oferty nie powinny być cenami wyższymi od cen określonych w aktualnie obowiązującej taryfie sprzedawcy. Taryfa, na podstawie której sporządzono ofertę, powinna zostać załączona do oferty.

Ceny za usługę przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej muszą być zgodne z aktualną Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający nie będzie uwzględniał ceny dystrybucji energii przy badaniu ofert, wymaga jednak aby Wykonawca załączył Taryfę do oferty.

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642, 1873, z 2021 r. poz. 2269, 2271, 2376, 2490 z 2022 r. poz. 1, 200, 202, 631) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne.

2. Tryb udzielenia zamówienia
1) Zapytanie ofertowe – do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
4) Zamawiający nie  przewiduje  możliwości  udzielania  zaliczek  na  poczet  wykonania zamówienia.
5) Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  postępowania  na  realizację  tego zamówienia, bez podania przyczyny.

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Okres trwania umowy od 01.08.2022 r. do 31.07.2023 r.

4. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena 100%

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty opatrzone podpisem:
1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do oferty.
2) Taryfę sprzedawcy, na podstawie której sporządzono ofertę.
3) Taryfę OSD.
4) Wzór umowy – ogólne warunki umowy.
5) Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w ofercie:
1) Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
2) Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
4) Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
5) W formularzu ofertowym należy podać cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, oddzielnie dla poszczególnych systemów.
6) Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
7) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 03.06.2022 r. do godz. 9:00
2) Dopuszcza się złożenie oferty:
a) w formie pisemnej na adres: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a (decyduje data i godzina wpływu do urzędu),
b) formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf/skan) na adres email: sekretariat@archiwum.zgora.pl, bądź za pośrednictwem EPUAP: /7r62b9uvkt/SkrytkaESP (decyduje data i godzina wpływu do urzędu).

8. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć w formie skanu.
2) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką w formie pisemnej.
3) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, iż zawiera wszystkie elementy zawarte  w załączonym wzorze oferty.
4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do Reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru bądź na podstawie pełnomocnictwa.
5) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt 8 ppkt 4. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
7) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
8) Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913, z  2021 r. poz. 1655. ze zm.).
9) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

9. Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:
1) Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu  03.06.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poda do wiadomości publicznej informację o wyborze wykonawcy za pośrednictwem umieszczenia informacji na stronie www.archiwum.zgora.pl

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
Marcin Topczak, nr tel. 68 329 98 01, e-mail: m.topczak@archiwum.zgora.pl

11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w pełni akceptuje zakres i przedmiot zamówienia, co potwierdza podpisem na dokumentach o których mowa w pkt 5.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ponadto warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania.
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 PZP oraz nie są umieszczeni na listach i nie podlegają wykluczeniu  z niniejszego  postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
4) Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu.
5) Zamawiający, przed  udzieleniem  zamówienia,  może  wezwać  Wykonawcę,  którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:
a) Kopii Koncesji na obrót energią elektryczną oraz oświadczenie wykonawcy o tym, że posiada zawartą obowiązującą umowę lub promesę umowy z lokalnym Operatorem  Systemu Dystrybucyjnego,  na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektu zamawiającego;
b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

12. Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

13. Pouczenie o środkach  ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1) W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
2) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2021    poz. 1129, 1598, z późn. zm.).

Zielona Góra, 24.05.2022 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-25
Data publikacji:2022-05-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:166