Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Wizyta Archiwistów zielonogórskich w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim

1 kwietnia 2015

30 marca 2015 roku pracownicy Archiwum Państwowego w Zielonej Górze odwiedzili Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim. Celem spotkania było zebranie naukowe, na którym pracownicy poznali historię Archiwów w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim. Referat na temat dziejów Archiwum w Zielonej Górze wygłosiła Aneta Kaczmarczyk, natomiast prezentację na temat gorzowskiego Archiwum przedstawiła Anna Jodko. Przy okazji spotkania archiwiści z południa województwa zwiedzili siedzibę Archiwum, która została oddana do użytku po koniec 2013 roku oraz obejrzeli wystawę pt.: "Co przywieźli w swoich bagażach przesiedleńcy".

Niezmiernie miło było nam gościć w gorzowskim Archiwum. Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie.

Czytaj więcej o: Wizyta Archiwistów zielonogórskich w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim
Przejdź do -

Wycieczka uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze

17 marca 2015

17 marca 2015 r. mieliśmy przyjemność przyjąć w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze wycieczkę uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze. Wycieczka zaczęła się jak zwykle od krótkiego wykładu, prowadzonego przez pracowników Oddziału IV ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji – Beatę Grelewicz (kierownik oddziału) oraz Angelikę Wójtowicz. Następnie uczniowie mogli zwiedzić budynek archiwum, dowiedzieć się jak korzystać z zasobu, zobaczyć jak wygląda praca w poszczególnych oddziałach, a także zajrzeć w niedostępne na co dzień zakamarki – magazyny i pracownie digitalizacji i konserwacji.

Czytaj więcej o: Wycieczka uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe - klauzula informacyjna
(zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

Administratorem Twoich  Danych Osobowych jest:
Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra
Adres e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl
Tel. +48 68 329 98 01

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się używając następujących danych teleadresowych:
Inspektor Ochrony Danych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra
Adres e-mail: iodo@archiwum.zgora.pl
Tel. +48 68 329 98 01

Podstawa prawna, cel przetwarzania, kategorie i źródło danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Archiwum i Twojej sprawy. Gromadzimy i przetwarzamy kategorie danych niezbędne do realizacji zadań statutowych, wynikające z przepisów prawa. Dane otrzymujemy na podstawie wniosków i dokumentów dobrowolnie przekazywanych za pomocą korespondencji tradycyjnej, elektronicznej lub składanych osobiście do Archiwum.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa lub do odwołania zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych. W zależności od prowadzonej sprawy podstawa do określenia czasu przetwarzania Twoich danych stanowią akty prawne, m.in.: ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730 z późn. zm.),  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67), ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 z późn. zm.), ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, 2203, z 2018 r. poz. 106 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495 z późn. zm.), ustawa z  dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133. z późn. zm.)

Komu mogą zostać ujawnione Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Archiwum Państwowego w Zielonej Górze upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia Archiwum na zasadzie zleconych usług  i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Tobie prawo do:
- informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu i jego zasięgu
- dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania
- prawo do żądania usunięcia swoich danych
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
- przenoszenia swoich danych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Czytaj więcej o: Dane osobowe - klauzula informacyjna