Zapytanie Ofertowe na Umowę Kompleksową Sprzedaży i Dystrybucji Energii Elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 lipca 2021

Aktualizacja 19.07.2021 / Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.19.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Kompleksowa sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a w szacunkowej ilości 11,67 MWh miesięcznie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r. Miejsce poboru energii elektrycznej: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a: stacja transformatorowa So-261. Punkt poboru jest dostosowany do warunków TPA. Warunki techniczne:

Rodzaj przyłącza: „Przyłącze kablowe o napięciu 15 kV”
Miejsce przyłączenia: „Złącze kablowe 15kV RSN 2852 nr 2 „Wojska Polskiego 69
Miejsce dostarczenia i granica własności (eksploatacji): Zaciski prądowe głowicy kablowej w złączu kablowym 15kV. RSN 2852 nr 2 „Wojska Polskiego 69”, w kierunku stacji transformatorowej Odbiorcy.
Moc umowna: 52 kW
Prognozowane miesięczne zużycie energii: 11,67 kWh
Grupa taryfowa: B 21
Napięcie zasilania: 230 / 400 V
Grupa przyłączeniowa: III
Układ pomiarowo - rozliczeniowy: Miejsce zainstalowania układu pomiarowego: Stacja transformatorowa So-261 Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na poziomie napięcia 15kV. Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z: podstawowego układu pomiaroworozliczeniowego, którego elementami są: a) przekładniki prądowe o przekładni 10/5 A/A , stanowiące własność Odbiorcy

Prognozowane miesięczne zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.

Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej zawarte w Formularzu oferty nie powinny być cenami wyższymi od cen określonych w aktualnie obowiązującej taryfie sprzedawcy. Taryfa, na podstawie której sporządzono ofertę, powinna zostać załączona do oferty. Ceny za usługę przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej muszą być zgodne z aktualną Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający nie będzie uwzględniał ceny dystrybucji energii przy badaniu ofert, wymaga jednak aby Wykonawca załączył Taryfę do oferty.

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U 2021 r. poz. 716 ) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U 2020 r. poz. 1740, 2320) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Okres trwania umowy: 01.08.2021 r. – 31.07.2022 r.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena - 100%

4 Opis sposobu obliczenia ceny w ofercie:
1) Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
2) Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4) Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
5) W formularzu ofertowym należy podać cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, oddzielnie dla poszczególnych systemów.
6) Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
7) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do oferty,
2. Taryfę sprzedawcy, na podstawie której sporządzono ofertę.
3. Taryfę OSD.
4. Wzór umowy – ogólne warunki umowy.
5. Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji.

6. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do dnia 16.07.2021 r do godz..12:00 dopuszcza się złożenie oferty:
a) w formie pisemnej na adres: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a
b) w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf/skan) na adres email: sekretariat@archiwum.zgora.pl, bądź za pośrednictwem EPUAP: /7r62b9uvkt/SkrytkaESP

7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć w formie skanu.
2) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką w formie pisemnej.
3) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, iż zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do Reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru bądź na podstawie pełnomocnictwa.
5) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w ppkt. 4. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
7) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
8) Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913. ze zm.).
9) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.07.2021r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
p. Marta Krystek, nr tel. 68 329 98 01, e-mail: m.krystek@archiwum.zgora.pl

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w niniejszym zapytaniu, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ponadto warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 1 do zapytania.
2) Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie wszystkich warunków udziału w niniejszym zapytaniu.

11. Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

12. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny. 2) W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego. 3) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-08
Data publikacji:2021-07-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Wiśniewski
Liczba odwiedzin:165