Zapytanie cenowe dot. weryfikacji stanu łożyska wciągarki po stronie hamulca pod kątem wycieków smaru łożyskowego w dźwigu osobowym i dźwigu towarowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23 czerwca 2021

Aktualizacja 07 lipca 2021 / DAK.222.18.2021 - informacja o wyborze wykonawcy

Znak: DAK.222.18.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Weryfikacja stanu łożyska wciągarki po stronie hamulca pod kątem wycieków smaru łożyskowego w dźwigu osobowym i dźwigu towarowym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja stanu łożyska wciągarki po stronie hamulca pod kątem wycieków smaru łożyskowego w dźwigu towarowym typ M33, wytwórca: WINDPOLDŹWIG Sp. z o.o., numer ewidencyjny: N3129001140, rok budowy:2021,
udźwig: 1000 kg, ilość przystanków: 3 i dźwigu osobowym, typ: M34, wytwórca: WINDPOLDŹWIG Sp. z o.o., numer ewidencyjny: N3129001139, numer fabryczny: D-178, rok budowy: 2012, udźwig: 630 kg, ilość przystanków: 3.w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra. Po wykonaniu powyższej czynności należy zamieścić w księdze rewizyjnej urządzenia poświadczenie określające obecność nieprawidłowości lub jej brak. Poświadczenie powinno zawierać: data wykonania sprawdzenia; nr ewidencyjny dźwigu, nr fabryczny dźwigu, nr fabryczny wciągarki, oświadczenie o stwierdzeniu/ nie stwierdzeniu nieprawidłowości, dokumentację zdjęciową, dane osoby wykonującej sprawdzenie. W przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości dźwig należy wyłączyć z eksploatacji do momentu ich usunięcia oraz poinformować drogą mailową/ pisemnie stosowny oddział UDT o wykrytej nieprawidłowości przesyłając powyższe poświadczenie.

2. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena 100%

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1 do zapytania – Formularz ofertowy.
2) Załącznik nr 2 do zapytania – Protokoły z wykonania czynności dozoru technicznego
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

4. Opis sposobu obliczenia ceny w ofercie:
1) Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
2) Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4) Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
5) W formularzu ofertowym należy podać cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, oddzielnie dla poszczególnych systemów.
6) Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
7) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

5. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do dnia 01.07.2021 r.,
dopuszcza się złożenie oferty:
a) w formie pisemnej na adres: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a
b) w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf/skan) na adres email: sekretariat@archiwum.zgora.pl, bądź za pośrednictwem EPUAP: /7r62b9uvkt/SkrytkaESP

6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć w formie skanu.
2) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką w formie pisemnej.
3) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, iż zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do Reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru bądź na podstawie pełnomocnictwa.
5) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w ppkt. 4. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
7) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
8) Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913. ze zm.).
9) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.07.2021r. w siedzibie Zamawiającego.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnieńdotyczących postępowania są:
p. Marta Krystek, nr tel. 68 329 98 01, e-mail: m.krystek@archiwum.zgora.pl

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w niniejszym zapytaniu, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ponadto warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 1 do zapytania.
2) Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie wszystkich warunków udziału w niniejszym zapytaniu.

10. Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

11. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
2) W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
3) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zapytania – Formularz ofertowy.
2) Załącznik nr 2 do zapytania – Protokoły z wykonania czynności dozoru technicznego
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli ofertę składa pełnomocnik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-23
Data publikacji:2021-06-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Wiśniewski
Liczba odwiedzin:122