Zapytanie ofertowe. Konserwacja przyłącza wodnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 września 2020

Aktualizacja 2020.09.17 / DAK.222.28.2020.Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.28.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Konserwacja przyłącza wodnego znajdującego się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego, wodomierza sprzężonego, zasuw żeliwnych i filtra skośnego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie konserwacji przyłącza wodnego znajdującego się w studzience wodomierzowej przy budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Zakres poszczególnych zaworów określa norma PN-EN 806-5:2012: Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych:

1) Wymiana zasuwy żeliwnej kołnierzowej - DN 80 1 szt.
2) Wymiana zasuwy żeliwnej kołnierzowej – DN 100 2szt.
3) Wymiana żeliwnego filtra skośnego - DN 80 1 szt.
4) Wymiana zaworu antyskażeniowego typ BA - DN 80 1 szt.
5) Wymiana wodomierza sprzężonego - DN 80 1 szt.
Cały zestaw należy zabudować prawidłowo według schematu zamieszczonego w załączniku nr 1.
Do połączeń kołnierzowych używać należy śrub ocynkowanych oraz oczyścić i zabezpieczyć farbą antykorozyjną kołnierze zamontowane na wejściu i wyjściu z komory wodomierzowej. Obiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany na postawie protokołu odbioru uwzględniającego szczegółowy zakres wszystkich wykonanych prac konserwacyjnych. Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie niezbędnych oględzin i pomiarów.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niż do dnia 30.10.2020 r.

3. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena 100%

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 2 do zapytania – Formularz ofertowy.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w ofercie:
1) Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
2) Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4) Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
5) W formularzu ofertowym należy podać cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, oddzielnie dla poszczególnych systemów.
6) Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
7) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 16.09.2020 r.
2) Dopuszcza się złożenie oferty:
a) w formie pisemnej na adres: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a (decyduje data i godzina wpływu do urzędu)
b) w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf/skan) na adres email: sekretariat@archiwum.zgora.pl, bądź za pośrednictwem EPUAP: /7r62b9uvkt/SkrytkaESP (decyduje data i godzina wpływu do urzędu).
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć w formie skanu.
2) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką w formie pisemnej.
3) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, iż zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do Reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru bądź na podstawie pełnomocnictwa.
5) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w ppkt. 4. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
7) Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
8) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
9) Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
10) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.09.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakładce zamówienia publiczne.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
p. Elżbieta Ślemp, nr tel. 68 329 98 01, e-mail: e.slemp@archiwum.zgora.pl oraz
p. Marta Krystek, nr tel. 68 329 98 01, e-mail: m.krystek@archiwum.zgora.pl

Zapewniamy możliwość dokonania wizji codziennie od godz. 8,00 do godz. 13,00, jednak po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ponadto warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 2 do zapytania.
3) Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie wszystkich warunków udziału w niniejszym zapytaniu.

11. Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby
bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

12. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
2) W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
3) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 Schemat studni wodomierzowej
2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
3. Wzór umowy
4. Klauzula informacyjna

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-08
Data publikacji:2020-09-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:210