Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd roczny budynku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 września 2020

Aktualizacja 2020.09.17 / DAK.222.27.2020.Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.27.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Okresowy przegląd roczny budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze  (art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane)

1.    Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu budowlanego budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. przeprowadzanego na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, polegającej  na  sprawdzeniu  stanu technicznego  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzenia służących ochronie środowiska. Przegląd nie będzie obejmował kontroli przewodów kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacji grawitacyjnej) – wykonano w marcu br.

Informacje o budynku stanowią załącznik nr 1 do zapytania.

Z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca sporządzi protokół wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania lub wg własnego wzoru. Protokół należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej na nośniku danych.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niż do dnia 09.10.2020 r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena 100%

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1)    Zaparafowany załącznik nr 2 do zapytania – wzór protokołu lub własny wzór protokołu (zawierający co najmniej elementy określone we wzorze Zamawiającego).
2)    Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 3 do zapytania
3)    Kopie uprawnień osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyły w postępowaniu.
4)    Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji

5    Opis sposobu obliczenia ceny w ofercie:
1)    Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za      wykonanie całości zamówienia.
2)    Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3)    Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4)    Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
5)    W formularzu ofertowym należy podać cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, oddzielnie dla poszczególnych systemów.
6)    Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
7)    Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

6    Miejsce i termin złożenia oferty:
1)    Ofertę należy złożyć do dnia 15.09.2020 r., do godz. 12.00
2)    Dopuszcza się złożenie oferty:
a)    w formie pisemnej na adres: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a (decyduje data i godzina wpływu do urzędu)
b)    w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf/skan) na adres email: sekretariat@archiwum.zgora.pl, bądź za pośrednictwem EPUAP: /7r62b9uvkt/SkrytkaESP (decyduje data i godzina wpływu do urzędu).

7    Opis sposobu przygotowania oferty:
1)    Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć w formie skanu.
2)    Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką w formie pisemnej.
3)    Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, iż zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
4)    Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do Reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru bądź na podstawie pełnomocnictwa.
5)    Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone  imienną pieczątką.
6)    Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane     własnoręcznie przez osoby określone w ppkt. 4. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
7)    Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
8)    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
9)    Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
10)    Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

8    Miejsce  i termin otwarcia ofert:
1)    Otwarcie złożonych ofert nastąpi  w dniu 16.09.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.
2)    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakładce zamówienia publiczne.

9    Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
p. Elżbieta Ślemp, nr tel. 68 329 98 01,  e-mail: e.slemp@archiwum.zgora.pl oraz
p. Marta Krystek, nr tel. 68 329 98 01, e-mail: m.krystek@archiwum.zgora.pl

10    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1)    Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2)    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ponadto warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania.
3)    Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie wszystkich warunków udziału w niniejszym zapytaniu.

11    Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

12    Pouczenie o środkach  ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
2) W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
3) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843).

Załączniki:
1.    Załącznik nr 1 - Informacje  o budynku
2.    Załącznik nr 2  - Wzór protokołu
3.    Załącznik nr 3  - Formularz ofertowy
4.    Klauzula informacyjna
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:248