Zapytanie ofertowe. Konserwacja przyłącza wodnego znajdującą się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

6 lipca 2020

DAK.222.14.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Konserwacja przyłącza wodnego znajdującą się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego typ BA-4760 DN 80 i wodomierza sprzężonego oraz odprowadzenia spadów wody.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest zlecenie na wykonanie konserwacji przyłącza wodnego znajdującego się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego typ BA-4760, DN 80 i wodomierza sprzężonego oraz odprowadzenia spadów wody. Zakres poszczególnych zaworów określa norm PN-EN 806-5:2012 : Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szczegóły oferty:

1) Sprawdzenie poprawności działania zasuw krańcowych zestawu wodomierzowego i ewentualna wymiana,
2) Sprawdzenie czy warunki w instalacji wewnętrznej za zaworem nie uległy zmianie (tj. czy zawór rodziny EA jest poprawnym zabezpieczeniem) i ewentaulna wymiana zaworu,
3) Sprawdzenie poprawności działania zaworów klapowych pośrednich, i ewentualna wymiana,
4) Czyszczenie filtra osadnikowego ,
5) Sprawdzenie zaworu antyskażeniowego, model typ BA 4760, DN 80 i ewentualna naprawa bądź wymiana zaworu,
6) Wodomierz sprzężony:
a) legalizacja
b) wymiana
7) Wykonanie odpływu ze studzienki wodomierzowej do kanalizacji deszczowej oraz wykonanie odpowiednich spadków dna studzienki do odpływu.
8) Prace ogrodnicze polegające na wykopaniu i ponownym nasadzenie bukszpanu.

III. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
a) określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 1 do zapytania, w tym m.in.:
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
f) Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
g) Posiadają aktualne w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
- ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na terenie znajdującym się pod Zarządem Zamawiającego przy realizacji usługi od skutków odpowiedzialności cywilnej osób trzecich wobec Zamawiającego, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu usługi i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia, że wdrożył i utrzymuje środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami RODO* oraz zapewnia zachowanie w tajemnicy danych przetwarzanych przez osoby,

V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – Załącznik nr 4.Wzór oferty do zapytania,
2. Zaparafowany załącznik nr 2 do zapytania – kosztorys przeprowadzonych robót i zakres czynności.
3. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji

VI. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do Reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo Opatrzone imienną pieczątką.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
5. Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
7. Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.07.2020 do godz. 10:00.
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
a) w formie pisemnej na adres: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a (decyduje data i godzina wpływu do urzędu)
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf): sekretariat@archiwum.zgora.pl, bądź za pośrednictwem PUAP: /7r62b9uvkt/SkrytkaESP

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
4. W formularzu ofertowym należy podać, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, oddzielnie dla poszczególnych systemów.
5. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

IX. Kryterium wyboru oferty
Cena 100%

Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288

XII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
p. Marta Krystek, nr tel. 68 329 98 01, e-mail:m.krystek@archiwum.zgora.pl

XIII. Załączniki:
1.Załącznik nr 1.Projekt przyłączy zewnętrznej instalacji sanitarnej woda – schemat studni wodomierza
2.Załącznik nr 2.Projekt przyłączy i zewnętrznej instalacji sanitarnych przebieg uzbrojenia
3.Załącznik nr 3.Projekt Przyłączy i zewnętrznej instalacji zewnętrznej woda - profile
4.Załącznik nr 4.Wzór oferty


Zielona Góra, dnia 06.07. 2020 r.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-06
Data publikacji:2020-07-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:630