Przegląd i konserwacja urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28 lutego 2020

Aktualizacja 11 marca 2020 / DAK.222.4.2020 - Informacja o wyborze wykonawcy

Znak: DAK.222.4.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2020 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji (m.in. zawierający niezbędne dane do wpisania w kartę urządzeń wg CRO), tj.:

1) przeprowadzenie kontroli szczelności dwóch urządzeń Daikin w ramach jednego systemu - wg karty urządzeń, , tj. model VRV REMQ16P8Y1B (duży) nr ser. 6105014, REMQ12P8Y1B (mały) nr ser. 6104857 do dnia 13 marca 2020 r.
2) wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń poszczególnych systemów (wykaz urządzeń stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji) do dnia 15 maja 2020 r.
3) wykonanie kontroli szczelności urządzeń poszczególnych systemów (wykaz urządzeń stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji) do dnia 15 lipca 2020r
4) zakup i wymiana kompletu filtrów w centralach wentylacyjnych [VTS: VS-21 (2 szt.), VS-30 (1 szt.) i VS-40 (1 szt.)] do dnia 15 lipca 2020 r. oraz do dnia 15 grudnia 2020 r.
5) przeprowadzenie kontroli szczelności dwóch urządzeń Daikin w ramach jednego systemu - wg karty urządzeń, , tj. model VRV REMQ16P8Y1B (duży) nr ser. 6105014, REMQ12P8Y1B (mały) nr ser. 6104857 do dnia 14września 2020 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 1 do zapytania, w tym m.in.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e) przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
f) Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
g) Posiadają aktualne w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
-  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
-  ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na terenie znajdującym się pod zarządem Zamawiającego przy realizacji usługi od skutków odpowiedzialności cywilnej osób trzecich wobec Zamawiającego, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych
działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu usługi i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia, że wdrożył i utrzymuje środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami RODO* oraz zapewnia zachowanie w tajemnicy danych przetwarzanych przez osoby,
które realizują przedmiot jego działalności zarówno w trakcie ich zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.

IV. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty
1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 2 do zapytania,
2. Zaparafowany załącznik nr 1 do zapytania – wykaz urządzeń i zakres czynności.
3. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
5. Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
7. Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać wyłącznie drogą e-mail na adres: sekretariat@archiwum.zgora.pl w terminie do dnia 09.03.2020 r.
2. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 20 dni od dnia terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3. W cenie przeglądu powinny być ujęte koszty dojazdu, robocizny, dwukrotnej wymiany kompletu filtrów w centralach wentylacyjnych, środków do czyszczenia i dezynfekcji oraz usuwanie drobnych usterek, niewymagających dodatkowych nakładów finansowych.
4. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
5. W formularzu ofertowym należy podać, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, oddzielnie dla poszczególnych systemów.
6. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

VIII. Kryterium wyboru oferty
Cena 100%

IX. Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby
bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

X. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
2. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986).

XI. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
- p. Marta Krystek, nr tel. 68 329 98 01, e-mail:m.krystek@archiwum.zgora.pl

XII. Załączniki:
1. Załącznik nr 1. Wykaz urządzeń i zakres czynności
2. Załącznik nr 2. Formularz ofertowy

Zielona Góra, dnia 28.02.2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-28
Data publikacji:2020-02-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:346