Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług medycznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Świadczenie usług medycznych – badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz.U.2018 poz.1986).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy, na warunkach określonych w umowie stanowiącej zał. nr 1do zapytania.

III.    Termin realizacji zamówienia

Okres trwania umowy: 24 miesięcy (od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.)

IV.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.    Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy oraz spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania, w tym m.in.:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)    posiadają wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c)    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e)    przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
3.    Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia, że wdrożył i utrzymuje środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami RODO* oraz zapewnia zachowanie w tajemnicy danych przetwarzanych przez osoby, które realizują przedmiot jego działalności zarówno w trakcie ich zatrudnienia, jak i po jego ustaniu

V.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty
1.    Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do zapytania,
2.    Zaparafowany wzór umowy -  załącznik nr 2 do zapytania
a.    Cennik pozostałych usług medycznych, które mogą być realizowane w związku z badaniami lekarskimi z zakresu medycyny pracy
3.    Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji.

VI.    Opis sposobu przygotowania oferty
1.    Oferta winna zawierać poprawnie wypełniony i podpisany druk oferty (należy zwrócić uwagę, żeby każda pozycja odnosząca się do konkretnego badania była opatrzona kwota jednostkową brutto) Ofertę należy  sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
2.    Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
3.    Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
4.    Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
5.    Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
6.    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania  poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
7.    Wykonawca może zastrzec, które dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
8.    Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę,

VII.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.    Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, przez e-mail na adres: sekretariat@archiwum.zgora.pl lub poprzez ePUAP:/7r62b9uvkt/SkrytkaESP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2019 r.

VIII.    Opis sposobu obliczania ceny
1.    Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2.    Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3.    Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
4.    W formularzu ofertowym należy podać, cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.
5.    Do porównania ofert brana będzie pod uwagę suma cen brutto w PLN wskazanych w ofercie wg załącznika nr 1 do zapytania. Każda pozycja musi być wypełniona
6.    Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

IX.    Kryterium wyboru oferty
Cena 100%

X.    Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

XI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku Postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
2. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz.U.2018 poz.1986)

XII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:
Starszy inspektor - Marta Krystek, m.krystek@archiwum.zgora.pl, tel. 68 329 98 01 w. 206

Załączniki:
1. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2. Wzór umowy

Zielona Góra, dnia 17.12.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-18
Data publikacji:2019-12-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:636