Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego

29 czerwca 2018

Aktualizacja 9 lipca 2018 / O2.6210.1.2018.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak: O2.6210.1. 2018

Sprecyzowanie i zmiana SIWZ Zapytania ofertowego
„Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego”.

Niniejszym zmienia się zapis Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia  w na mnastepujacy:
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja (metoda: skanowanie poklatkowe) analogowych materiałów audiowizualnych -  57 filmów 35 mm z zespołu Lubuski Klub Filmowy w Zielonej Górze.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zakres zamówienia obejmuje przewóz filmów z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze do siedziby wykonawcy, ich digitalizację i zwrot filmów po zakończeniu usługi.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać na adres: Archiwum Państwowe  w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67 a, 65-762 Zielona Góra w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2018 r. do godz. 24:00.
2. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
3 .Rozpatrzenie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, ul. Wojska Polskiego 67 a, w dniu 9.7.2018 r. o godz. 10:00.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego

Zapytanie ofertowe. Zakup skanera dokumentów

27 czerwca 2018

Aktualizacja 9 lipca 2018 / Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze informuje, że postępowanie na „zakup skanera dokumentów na potrzeby EZD” na podstawie pkt XIII.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostało uniewaznione z powodów technicznych.

 

Znak: DAK.230.41.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup skanera dokumentów na potrzeby wdrożenia EZD
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup skanera dokumnetów o wymaganych parametrach technicznych i wariantach
Wariant I – z gwarancją 12 miesięcy
Wariant II - z gwarancją rozszerzoną 36 miesięcy w miejscu instalacji.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup skanera dokumentów

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.

11 czerwca 2018

Aktualizacja 20 czerwca 2018 / DAK.222.24.2018.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku  Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

8 czerwca 2018

Aktualizacja 20 czerwca 2018 / DAK.222.23.2018.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych w budynku  Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji,
 tj.:
1)    System CCTV,
2)    System monitoringu temperatury i wilgotności,
3)    System sygnalizacji pożarowej,
4)    System kontroli dostępu,
5)    System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.

III.    Termin realizacji zadania

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego

6 czerwca 2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja analogowych materiałów audiowizualnych - 57 filmów 35 mm z zespołu Lubuski Klub Filmowy w Zielonej Górze.
2.    Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3.    Zakres zamówienia obejmuje przewóz filmów z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze do siedziby wykonawcy, ich digitalizację i zwrot filmów po zakończeniu usługi.

III.    Miejsce realizacji zadania
1.    Wykonanie usługi odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.

IV.    Gwarancja

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego

Zapytanie ofertowe. Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

5 czerwca 2018

DAK.222.20.2018

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.
                                                      
I.    Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a
w  szacunkowej ilości 11,523 MWh miesięcznie od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.07.2019 r.
Miejsce poboru energii elektrycznej: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a: stacja transformatorowa So-261.
Punkt poboru jest dostosowany do warunków TPA.
Warunki techniczne:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

Zapytanie ofertowe. Zakup licencji serwerowego systemu operacyjnego

17 maja 2018

Aktualizacja 28.05.2018 / DAK.042.1.2018.Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty

Aktualizacja 21.05.2018 / DAK.042.1.2018.Odpowiedzi na pytania z dnia 21.05.2018

Znak: DAK.042.1.2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup licencji serwerowego systemu operacyjnego na potrzeby wdrożenia EZD
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji Microsoft Windows Server 2016 Standard 64bit dla serwera dwuprocesorowego (łącznie 16 rdzeni w serwerze) wraz z licencjami dostępowymi w domenie Active Directory dla systemu Microsoft Windows Server 2016 dla 30 użytkowników lub oprogramowanie równoważne.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

III. Miejsce realizacji zadania
1. Zakup i dostawa realizowana będzie do siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup licencji serwerowego systemu operacyjnego

Zapytanie ofertowe. Zakup serwera bazodanowego

27 kwietnia 2018

Aktualizacja 14.05.2018 / DAK.041.1.2018 informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty

 

DAK.041.1.2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup serwera bazodanowego
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera bazodanowego o wymaganych parametrach technicznych.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę do siedziby zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji w Polsce.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i roszczeń osób trzecich.

III. Miejsce realizacji zadania
1. Zakup i dostawa realizowana będzie do siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup serwera bazodanowego

Zapytanie ofertowe. Wykonanie przeglądów okresowych central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów

21 lutego 2018

Zapytanie ofertowe. Usługa wycinki drzew z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu

8 lutego 2018

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Usługa wycinki drzew z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.)

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa wycinki drzew z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:34194