Zapytanie ofertowe. Przygotowanie projektu graficznego i wykonanie tablicy informacyjnej

10 listopada 2021

Znak: DAK.230.145.2021
Aktualizacja 23 listopada 2021 / DAK.230.145.2021 - informacja o wyborze wykonawcy


Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:


Przygotowanie projektu graficznego i wykonanie tablicy informacyjnej kierunkowej jednostronnej o wymiarach 200 x 130 cm z przeznaczeniem do zakotwienia w pasie drogowym ul. Aleja Wojska Polskiego dz. Nr ½ obręb 0025 w Zielonej Górze.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego i wykonanie tablicy informacyjnej kierunkowej jednostronnej o wymiarach 200 x 130 cm z przeznaczeniem do zakotwienia w pasie drogowym ul. Aleja Wojska Polskiego dz. Nr ½ obręb 0025 w Zielonej Górze.

 

Zakres czynności objętych zamówieniem:
1) Przygotowanie projektu graficznego tablicy informacyjnej zawierającego zdjęcie budynku w wysokiej jakości, oznaczenie kierunku drogi dojazdu/dojścia do budynku wraz z szacunkową odległością w metrach, logo i pełną nazwę Archiwum oraz inne elementy graficzne wpływające na estetykę i zaakceptowane przez zamawiającego. Propozycja projektu do akceptacji powinna zostać przedstawiona zamawiającemu w postaci pliku elektronicznego w formacie pdf, w terminie do 25.11.2021 r. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji projektu z zamawiającym oraz uzyskania akceptacji projektu. Zamawiający udostępnia projekt poglądowy tablicy informacyjnej (załącznik nr 2 do oferty). Akceptacja projektu zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów:
- wartość informacyjna (graficzne przedstawienie budynku, drogi dojazdu/dojścia do budynku, nazwy urzędu, itp.)
- jakość grafiki (jakość zdjęć, napisów i ikon, nasycenie barw, itp.)
- estetyka (dobór grafiki, umiejscowienie napisów i ikon, ogólna wartość graficznoartystyczna, itp.)
2) Przygotowanie projektu graficznego w postaci pliku elektronicznego, możliwego do odtworzenia i edycji w programach graficznych w terminie do 28.11.2021 r., zapisanego na nośniku CD. Projekt zostanie przygotowany w sposób kompletny i gotowy do druku/wykonania fizycznego, uwzględniając wymiary, spady, kolorystykę, itp.
3) Przygotowanie projektu wykonawczego wykonania tablicy informacyjnej z propozycją materiałów i technologii użytych do wytworzenia tablicy, uwzględniając odporność na zmienne warunki atmosferyczne, zabrudzenia, utratę koloru (blaknięcie) i powierzchnię minimalizującą odbicie światła, w terminie do 30.11.2021 r. Wykonawca zaproponuje konstrukcję wykonania tablicy a zamawiający dokona akceptacji.
4) Wykonanie tablicy informacyjnej kierunkowej jednostronnej o wymiarach 200 x 130 cm z przeznaczeniem do zakotwienia w pasie drogowym ul. Aleja Wojska Polskiego dz. Nr ½ obręb 0025 w Zielonej Górze oraz dostarczenie gotowej tablicy informacyjnej do siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w terminie do 20.12.2021 r. Tablica informacyjna zostanie wykonana z materiałów odpornych na zmienne warunki atmosferyczne, powierzchnia trwała, odporna na zabrudzenia i minimalizująca odbicie światła.

2. Tryb udzielenia zamówienia
1) Zapytanie ofertowe – do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej
oferty.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
4) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na realizację tego
zamówienia, bez podania przyczyny.

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 1.

4. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena 100%

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do oferty.
2) Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w ofercie:
1) Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
2) Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
4) Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
5) W formularzu ofertowym należy podać cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, oddzielnie dla poszczególnych systemów.
6) Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
7) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 19.11.2021 r. do godz. 12:00
2) Dopuszcza się złożenie oferty:
a) w formie pisemnej na adres: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a (decyduje data i godzina wpływu do urzędu),
b) w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf/skan) na adres email: sekretariat@archiwum.zgora.pl, bądź za pośrednictwem EPUAP: /7r62b9uvkt/SkrytkaESP (decyduje data i godzina wpływu do urzędu).

8. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć w formie skanu.
2) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką w formie pisemnej.
3) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, iż zawiera wszystkie elementy zawarte
w załączonym wzorze oferty.
4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do Reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru bądź na podstawie pełnomocnictwa.
5) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt 4. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
7) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
8) Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913, z 2021 r. poz. 1655. ze zm.).
9) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.11.2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poda do wiadomości publicznej informację o wyborze wykonawcy za pośrednictwem umieszczenia informacji na stronie www.archiwum.zgora.pl

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
p. Marcin Topczak, nr tel. 68 329 98 01, e-mail: m.topczak@archiwum.zgora.pl

11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ponadto warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 1 do zapytania.
3) Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

12. Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1) W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
2) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, z późn. zm.).

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 - Wzór oferty
  2. Załącznik nr 2 - Projekt poglądowy tablicy

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-10
Data publikacji:2021-11-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Kalisz
Liczba odwiedzin:328