Zapytanie cenowe. Zakup i dostawa streamera (napędu taśmowego)

12 marca 2021

Aktualizacja 23 marca 2021 / DAK.230.15.2021 - informacja o wyborze wykonawcy 

Znak: DAK.222.15.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup i dostawa do siedziby Archiwum napędu taśmowego do archiwizacji danych na taśmach magnetycznych standardu LTO-5, LTO-6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum napędu taśmowego do archiwizacji danych na taśmach magnetycznych standardu LTO-5, LTO-6 o parametrach nie gorszych niż :
Streamer Quantum TC-L62BN-AR-C o specyfikacji:
Rodzaj urządzenia : napęd taśmowy LTO Ultrium
Rodzaj obudowy : zewnętrzny
Obsługiwane nośniki (zapis) : LTO Ultrium 5, LTO-6 Ultrium
Obsługiwane nośniki (odczyt) : LTO Ultrium 5, LTO-6 Ultrium
Interfejs: SAS, 6Gb/s
Bufor: 512MB
Szybkość przesyłu danych co najmniej 160 MBps (576 GB/godz) (nadrzędna)
Szybkość przesyłu danych co najmniej 400 MBps (1.44 TB/ph) (skompresowana)
Średni czas wyszukiwania do 50 sek.
Załączone wyposażenie : Kabel SAS, oprogramowanie do deduplikacji
MTFB Gwarantowany przez producenta średni czas pomiędzy awariami nie mniejszy niż 250,000 godzin
Gwarancja producenta:36 miesięcy

2. Termin realizacji

Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później niż do 29.03.2021r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1) Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do zapytania, w tym m.in.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają wiedzę doświadczenie do wykonania zamówienia,
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
Posiadania aktualnych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
- oświadczenia, że wdrożył i utrzymuje środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami RODO* oraz zapewnia zachowanie w tajemnicy danych przetwarzanych przez osoby,

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – Załącznik nr 1 do zapytania,
2) Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji

5. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena 100%

6. Opis sposobu obliczenia ceny w ofercie:
1) Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
2) Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4) Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
5) W formularzu ofertowym należy podać cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, oddzielnie dla poszczególnych systemów.
6) Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
7) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

7. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do dnia 22.03.2021 r., do godz. 13.00 Dopuszcza się złożenie oferty:
a) w formie pisemnej na adres: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a (decyduje data i godzina wpływu do urzędu)
b) w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf/skan) na adres email: sekretariat@archiwum.zgora.pl, bądź za pośrednictwem EPUAP:
/7r62b9uvkt/SkrytkaESP (decyduje data i godzina wpływu do urzędu).

8. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć w formie skanu.
2) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką w formie pisemnej.
3) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, iż zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do Reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru bądź na podstawie pełnomocnictwa.
5) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w ppkt. 4. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
7) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
8) Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
9) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.03.2021r. w siedzibie Zamawiającego.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
p. Marta Krystek, nr tel. 68 329 98 01, e-mail: m.krystek@archiwum.zgora.pl

11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w niniejszym zapytaniu, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ponadto warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 2 do zapytania.
2) Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie wszystkich warunków udziału w niniejszym zapytaniu.

12. Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
2) W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
3) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zapytania – Formularz ofertowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-12
Data publikacji:2021-03-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Wiśniewski
Liczba odwiedzin:295