Zapytanie ofertowe. Zakup dmuchanego ekranu projekcyjnego.

17 kwietnia 2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup dmuchanego ekranu projekcyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

 II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby zamawiającego dmuchanego ekranu projekcyjnego.
 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 3. Przedmiot zamówienia  musi  być  fabrycznie  nowy,  wolny  od  wad  i  roszczeń  osób trzecich.

 III.      Miejsce realizacji zadania

 1. Zakup i    dostawa    realizowana     będzie    do    siedziby    Archiwum    Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a.

 IV. Gwarancja

 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję producenta na oferowany przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancji świadczone były przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń gwarancyjnych prowadzona była w języku polskim.

  V. Termin wykonania zamówienia

 1. Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 06 maja 2019 r. do g. 15:00.
 2. Termin dostawy jest bezwzględny i nie podlega zmianie.

 VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocenyspełniania tych warunków

 1. Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
 3. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do oszacowania ceny oraz możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
 5. Zamawiający nie  przewiduje  możliwości  udzielania  zaliczek  na  poczet  wykonania zamówienia.
 6. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.
 8. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego
 9. O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania, w tym m.in.:
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
  c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  e) przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak   i   minimalnej   stawki   godzinowej   dla   określonych   umów cywilnoprawnych.

  VII.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty

 1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do zapytania,
 2. Zaparafowany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do zapytania,
 3. Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji.

 VIII.     Informacje  o  sposobie  porozumiewania się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu.
 2. Adres poczty elektronicznej zamawiającego, na który należy przekazywać oświadczenia,

wnioski, zawiadomienia oraz informacje to: e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl

 IX. Wymagania dotyczące wadium

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 X. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 14 dni od dnia terminu składania ofert.

 XI. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
 2. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
 3. Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
 4. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i  datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
 6. Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
 7. Wykonawca ma   prawo   przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się   z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
 8. Wykonawca może  zastrzec,  które  jego  dokumenty  nie  będą  ujawniane,  ponieważ stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16.04.1993  r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 9. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

 XII.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty  należy   składać   wyłącznie   drogą   elektroniczną,   przez   e-mail   na   adres: sekretariat@archiwum.zgora.pl lub     poprzez     ePUAP:     /7r62b9uvkt/SkrytkaESP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2018 r. do godz. 12:00.

 XIII.      Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cena oferty  ma  stanowić  kwotę  wynagrodzenia  jaką  wykonawca  chce  uzyskać  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
 2. Cena  ofertowa   powinna   zawierać   wszystkie   koszty   niezbędne   do   terminowego i prawidłowego  zrealizowania  zadania,  zysk  wykonawcy  oraz  wszystkie  wymagane przepisami  podatki  i  opłaty,  a  w  szczególności  podatek  VAT,  koszty  udzielenia gwarancji.
 3. Cena określona  przez  wykonawcę  powinna  uwzględniać  upusty,  jakie  wykonawca oferuje.
 4. W formularzu ofertowym należy podać, cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.
 5. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
 6. Zamawiający poprawi  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

 XIV.      Kryterium wyboru oferty

 Cena - 100%

XV.  Informacje dodatkowe:

 1. W przypadku wybrania oferty Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.).

XVI.      Aspekty społeczne zamówienia

W ramach społecznych aspektów realizacji przedmiotu Wymagamy od Wykonawcy, oświadczenia o:

a) przestrzeganiu regulacji   dotyczących   minimalnego   wynagrodzenia   za   pracę pracowników oraz    minimalnej   stawki    godzinowej   dla    określonych   umów cywilnoprawnych.

b) Zapewnieniu przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia podczas realizacji usługi w miejscu wykonywania usługi,

c) niekaraniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących  pracę  zarobkową  określone  w  rozdziale  XXVIII  ustawy  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

d) w przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób  do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia dodatkowym zatrudnieniem zostaną objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby  wskazane   w   przepisach   o   zatrudnieniu   socjalnym,   z   zachowaniem przestrzegania          regulacji   dotyczących   minimalnego   wynagrodzenia   za    pracę pracowników         oraz    minimalnej   stawki    godzinowej   dla    określonych   umów cywilnoprawnych.

 XVII.      Załączniki:

 1. Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2. Formularz ofertowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-17
Data publikacji:2019-04-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Nowak
Liczba odwiedzin:629