Zapytanie ofertowe. Przebudowa zasilania awaryjnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 listopada 2020

Aktualizacja 18.11.2020 / DAK.222.34.2020.Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.34.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na realizację robot budowlanych obejmujących zadanie pod nazwą:
Przebudowa zasilania awaryjnego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robot budowlanych obejmujących zadanie pod nazwą: Przebudowa zasilania awaryjnego prądem elektrycznym obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze , w następującym zakresie
1) Modyfikację istniejącego podłączenia polegającą na odłączeniu zasilania szaf klimatyzacji precyzyjnej,
2) Dołączenie zasilania obwodu zasilacza UPS PowerArt DSP 3/3 – 30KVA (pom. 114 – zasilanie komputerów)
3) Dołączenie zasilania obwodu zasilacza UPS MULTI PowerArt -6 KVA (zasilanie serwerowni- pom. 215)
4) Dołączenie zasilania obwodu jednostki wentylacji NW-1
5) Dołączenie zasilania obwodu klimatyzacji Daikin (w pom. 215 i 114)
6) Dołączenie zasilania obwodu automatycznych drzwi przesuwnych STA 20 2 szt..
7) Dołączenie zasilania obwodu systemu sygnalizacji pożarowej.
8) Dołączenie zasilania obwodu systemu kontroli dostępu do pomieszczeń.
9) Modyfikacja zasilania komory fumigacyjnej ( zasilanie poza agregatem)
10) System monitorowania zasilania awaryjnego

2. Zakres zmian przebudowy zasilania awaryjnego, opisuje załączony w częściach „ Projekt wykonawczy pod nazwą: Przebudowa zasilania awaryjnego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, w załącznikach nr 1 a, 1b, 1 c i. 1 d.
3. Możliwość dokonania wizji lokalnej oraz ewentualny ogląd istniejącego dotychczas rozwiązania będzie możliwy codziennie od godz. 8,00 do godz. 13,00, jednak po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
4.Dołączony do zapytanie przedmiar robót nie wyczerpuje katalogu dostaw ani robót które należy wykonać w celu realizacji zamówienia i nie stanowi części dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia i ma za zadanie jednie ułatwić sporządzenie kosztorysu Wykonawcy przeznaczonego dla rozliczeń w sytuacjach nadzwyczajnych.

III. Termin realizacji zadania
Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2020 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 2 do zapytania, w tym m.in.:
a) posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
e) przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
f) Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
- ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na terenie znajdującym się pod zarządem Zamawiającego przy realizacji usługi od skutków odpowiedzialności cywilnej osób trzecich wobec Zamawiającego, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu usługi i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty
1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 2 do zapytania
2. Kopie uprawnień osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyły w postępowaniu.
3. Zaparafowany załącznik nr 3 do zapytania - wzór umowy.
4. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty wraz z załącznikami. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
5. Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
7. Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać wyłącznie drogą e-mail na adres:
sekretariat@archiwum.zgora.pl w terminie do dnia 18 listopada 2020 r. do godz. 12,00, przy czym oferty otrzymane po tej dacie uważa się za niedoręczone właściwe.
2. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 15 dni od dnia terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i rawidłowego zrealizowania zadania w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
4. W formularzu ofertowym należy podać, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, oddzielnie dla poszczególnych systemów.
5. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

IX. Kryterium wyboru oferty
Cena 100%

X. Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności
osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

XI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
2. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.).

XII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
Pani Marta Krystek, Pan. Mieczysław Stokłosa nr tel. 68 329 98 01, e-mail: sekretariat @archiwum.zgora.pl

Załączniki:
1. Zał. nr 1a. Projekt wykonawczy. Przebudowa zasilania awaryjnego. Opis
2. Zał. nr 1b. Projekt wykonawczy. Przebudowa zasilania awaryjnego. Rysunki
3. Zał. nr 1c.Projekt wykonawczy. Przebudowa zasilania awaryjnego. SSTWIOR
4. Zał. nr 1d. System monitorowania zasilania układu SZR
5. Zał. nr 2. Wzór oferty
6. Zał. nr 3. Wzór umowy
7. Zał. nr 4. Przedmiar robót

Zielona Góra, 4 listopada 2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-05
Data publikacji:2020-11-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:773