Zapytanie ofertowe. Badanie (pomiary) instalacji elektrycznej i piorunochronowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 sierpnia 2018

Aktualizacja 6 września 2018 / DAK.222.39.2018. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Badanie (pomiar) instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w  budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

 II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest badanie (pomiar) instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w  budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej powinien obejmować w szczególności:

 

 1. Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
 2. Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.
 3. Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:
 1. pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania - pomiary impedancji pętli zwarcia)
 2. pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych,
 3. pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych,
 4. pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
 5. pomiar wyłączników nadprądowych,
 6. pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),
 7. pozostałe czynności niewymienione powyżej, do których obligują obowiązujące we wskazanym zakresie przepisy i normy.

Opcjonalnie:

 1. Pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach ze stanowiskami pracy.

 Informacje o instalacji elektrycznej stanowią załącznik nr 1 do zapytania.

 Z przeprowadzonego przeglądu i pomiarów Wykonawca sporządzi protokół zawierający elementy określone w załączniku nr 2. Protokół należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej na nośniku danych.

 III. Termin realizacji zadania

 1. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż do dnia 09.2018 r.
 2. Przekazanie protokołu przeglądu pięcioletniego do dnia 17.09.2018 r.

 IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 3 do zapytania, w tym m.in.:
 3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przedstawią wykaz osób które będą uczestniczyły w postępowaniu wg wzoru oferty zał. 3 do zapytania
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 6. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, załączą do oferty potwierdzenie przeprowadzenia co najmniej jednych pomiarów pięcioletnich
 7. przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na terenie znajdującym się pod zarządem Zamawiającego przy realizacji usługi od skutków odpowiedzialności cywilnej osób trzecich wobec Zamawiającego, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu usługi i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

 V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty

 1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 3 do zapytania
 2. Potwierdzenie przeprowadzenia co najmniej jednych pomiarów pięcioletnich.
 3. Kopie uprawnień osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyły w postępowaniu.
 4. Zaparafowany załącznik nr 2 do zapytania – obowiązkowe elementy protokołu.
 5. Zaparafowany załącznik nr 4 do zapytania - wzór umowy.
 6. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji.

 VI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty wraz z załącznikami. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
 3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
 5. Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
 6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
 7. Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

 VII. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferty należy składać wyłącznie drogą e-mail na adres: sekretariat@archiwum.zgora.pl w terminie do dnia 03.09.2018 r.
 2. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 15 dni od dnia terminu składania ofert.

 VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
 2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
 3. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
 4. W formularzu ofertowym należy podać, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, oddzielnie dla poszczególnych systemów.
 5. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
 6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

 IX. Kryterium wyboru oferty

Cena 100%

 X. Aspekty społeczne zamówienia

W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

 XI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.).

 XII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

 1. Katarzyną Ostrycharczyk, nr tel. 68 329 98 01, e-mail: k.ostrycharczyk@archiwum.zgora.pl

 XIII. Załączniki:

 1. Załącznik nr 1. Informacje o instalacji.
 2. Załącznik nr 2. Obowiązkowe elementy protokołu.
 1. Załącznik nr 3. Formularz oferty.
 2. Załącznik nr 4. Wzór umowy.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-27
Data publikacji:2018-08-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Ostrycharczyk
Liczba odwiedzin:1644