Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Wykonanie przeglądów okresowych central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów

21 lutego 2018

Zapytanie ofertowe. Usługa wycinki drzew z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu

8 lutego 2018

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Usługa wycinki drzew z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.)

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa wycinki drzew z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu

Zapytanie ofertowe. Usługa czyszczenia/prania tapicerki meblowej

5 lutego 2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Usługa czyszczenia/prania tapicerki meblowej

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.Przedmiot zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na usługę czyszczenia/prania tapicerki meblowej: 37 sztuk foteli i 71 sztuk krzeseł                    

III. Miejsce i termin realizacji zadania

  1. Realizacja usługi czyszczenia dokonywana będzie w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a.
  2. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 15.03.2018 r.
  3. Przewiduje się wykonanie prac w miesiącach luty-marzec 2018 r., z czego co najmniej 57 krzeseł winno być wyczyszczonych do dnia 16.02.2018 r.
  4. Zamówienie będzie realizowane wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu realizacji zmówienia. Usługę czyszczenia należy wykonać w budynku Archiwum w dni robocze w godzinach od 07:00 do 18:00 najpóźniej do dnia 15.03.2018 r.
  5. Czyszczenie należy zaplanować i zorganizować w taki sposób aby nie zakłócać zwykłej pracy. Harmonogram prac należy ustalić wspólnie z Zamawiającym z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wykonania usługi oraz czasu wyłączenia mebla z użytkowania.

 

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa czyszczenia/prania tapicerki meblowej

Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

19 grudnia 2017

Znak: DAK.241.2.2017

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2020 r.
 
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

I.    Przedmiot zamówienia
1.    Przez przesyłki pocztowe, będą ce przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000 g (gabaryt A i B):
a)    Zwykłe, ekonomiczne – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
b)    Zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii,
c)    Polecone ekonomiczne – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
d)    Polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
e)    Polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
f)    Polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru.

2.    Paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienie rozumie się paczki pocztowe o wadze do 10.000 g (gabaryt Ai B)
a)    Ekonomiczne – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,
b)    Priorytetowe – paczki pocztowe najszybszej kategorii,
c)    Ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – paczki rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Zapytanie ofertowe. Macierz dyskowa

29 listopada 2017

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01;www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę, instalację, konfigurację, uruchomienie urządzenia (macierzy dyskowej).
4. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Macierz dyskowa

Zapytanie ofertowe. UTM

16 listopada 2017

DAK.243.1.2017

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczania sieci UTM
 
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze urządzenia zabezpieczania sieci UTM zgodnego ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
2.    Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3.    Wymagana gwarancja producenta na oferowane urządzenie.
4.    Gwarancja swoim zakresem obejmuje zarówno urządzenia jak i oprogramowanie  dostarczane wraz z urządzeniem.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. UTM

Zapytanie ofertowe. Rozbudowa macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX90S2

7 listopada 2017

Znak: O2.043.5.2017
Aktualizacja 2017-11-09

Informujemy, że aktualizacji uległ  Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.

 

 

Znak: O2.043.5.2017

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Rozbudowa macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX90S2
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX90S2 o dodatkową półkę dyskową wraz z 12 dyskami NLSAS o łącznej pojemości 36 TB oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia.
2.    Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3.    Zakres zamówienia obejmuje dostawę, instalację, konfigurację, uruchomienie urządzenia (macierzy dyskowej).
4.    Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne elementy w celu przyłączenia oferowanego urządzenia do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Fujitsu Eternus DX90S2 (li-cencje, kable, wkładki interfejsów itp. w tym również niezbędne elementy do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Fujitsu Eternus DX90S2).
5.    Elementy rozbudowy macierzy muszą pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji w Polsce.
6.    Elementy rozbudowy macierzy muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Rozbudowa macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX90S2

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt

7 sierpnia 2017

7 sierpnia 2017 r./ Znak: O2.6210.1.2017

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Digitalizacja akt z zespołów  nr 89/554 – Związek Bojowników w Wolność i Demokrację. Zarząd Okręgu   Zielonej Górze z lat 1950-1989 , 89/430 – Biuro Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Zielonej Górze lat 1952-1983 w 2017 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa digitalizacji materiałów archiwalnych, nadanie nazw plikom i folderom dla skanów pozyskanych z  około 65 000  stron materiałów archiwalnych według wstępnego zestawienia:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt
Przejdź do - Zapytanie o cenę naprawy komory fumigacyjnej

Zapytanie o cenę naprawy komory fumigacyjnej

21 kwietnia 2017

DAK.230.19.2017

Zapytanie o cenę naprawy komory fumigacyjnej 

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze w ramach procedury rozeznania rynku zwraca się dokonanie wstępnej wyceny wartości zamówienia pod nazwą:
Usunięcie wad komory fumigacyjnej w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia będzie usunięcie wad komory fumigacyjnej oraz wad instalacji ją wspomagających w oparciu o:
1) Załączoną Dokumentację Techniczno-Ruchową  (Program Funkcjonalno-użytkowy)
2) Uwagi i zalecenia zawarte w opinii o stanie technicznym komory fumigacyjnej z dn. 28.09.2015 r.,

Czytaj więcej o: Zapytanie o cenę naprawy komory fumigacyjnej

Zapytanie ofertowe. Rozbudowa macierzy dyskowej

14 kwietnia 2017

Znak sprawy O2.074.7.2017                

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Rozbudowa macierzy dyskowej

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez archiwum macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX90 S2 o dodatkową półkę dyskową wraz z 12 dyskami 4 TB NLSAS oraz montażem i konfiguracją.

Rozbudowa powinna zawierać niezbędne komponenty do rozbudowy macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX90 S2 - obudowa dysków rack, rozbudowa kontrolerów dysków, zasilanie redundantne, 12 dysków HDD NLSAS 4TB 7.2k 3.5”, Gwarancja 3 lata - On-Site Service.

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Rozbudowa macierzy dyskowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:39035