Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 czerwca 2018

Aktualizacja 20 czerwca 2018 / DAK.222.24.2018.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku  Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

 II.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów okresowych i konserwacji 1 szt. drzwi antywłamaniowych automatycznych STA 20 (wewnętrzne) i 1 szt. drzwi antywłamaniowych automatycznych STA 20 Safecord (zewnętrzne)  w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji,

 III. Termin realizacji zadania

Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z czego:

 1. pierwszy przegląd powinien być wykonany nie później niż do dnia 30 czerwca 2018 r.;
 2. drugi przegląd powinien być wykonany nie później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.

 IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 1 do zapytania, w tym m.in.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 5. przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
 7. Posiadają aktualne w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na terenie znajdującym się pod zarządem Zamawiającego przy realizacji usługi od skutków odpowiedzialności cywilnej osób trzecich wobec Zamawiającego, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu usługi i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.
 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia, że wdrożył i utrzymuje środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami RODO* oraz zapewnia zachowanie w tajemnicy danych przetwarzanych przez osoby, które realizują przedmiot jego działalności zarówno w trakcie ich zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.

 V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty

 

 1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 2 do zapytania,
 2. Zaparafowany załącznik nr 1 do zapytania – wykaz urządzeń i zakres czynności.
 3. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji.

 VI. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
 3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
 5. Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
 6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
 7. Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

 

 VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Oferty należy składać wyłącznie drogą e-mail na adres: sekretariat@archiwum.zgora.pl w terminie do dnia 06.2018 r.
 2. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 15 dni od dnia terminu składania ofert.

 VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 

 1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
 2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
 3. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
 4. W formularzu ofertowym należy podać, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.
 5. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
 6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

 IX. Kryterium wyboru oferty

 Cena 100%

 X. Aspekty społeczne zamówienia

 

W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

 XI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.).

 XII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

p. Katarzyną Ostrycharczyk, nr tel. 68 329 98 01, e-mail:k.ostrycharczyk@archiwum.zgora.pl

 XIII. Załączniki:

 

 1. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-11
Data publikacji:2018-06-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Nowak
Liczba odwiedzin:652